top of page

 Hiệp hội Phát 

  • LinkedIn
  • YouTube

triển Blockchain 

GITEX-poster.jpg
“Tại Hiệp hội Phát triển Blockchain ('ABCD'), sứ mệnh của chúng tôi rất đơn giản - thúc đẩy việc sáng tạo và chia sẻ tri thức nhằm nuôi dưỡng việc tạo ra giá trị bằng các sáng kiến dựa trên blockchain.”

—— Tiến sĩ Kyle Wong, Chủ tịch ABCD

bottom of page