top of page

CỐ VẤN

rs=w-730,h-730,cg-true-3.jpeg

Dr. Dongmin Chen

rs=w-730,h-730,cg-true-4.jpeg

Dr. SM Yiu

cr=w-730,h-730-4.jpeg

Prof TW Lam

cr=w-730,h-730-5.jpeg

Prof John Leung

Giám đốc EMBA, ĐH Thành phố Hồng Kông

cr=w-730,h-730-6.jpeg

Dr. Antonie Martin

Cộng tác viên nghiên cứu về Luật Thương mại & Tài chính, Trường Luật tại ĐH Trung Quốc Hồng Kông

Tuan Q.jpeg

Prof. Tuan Q. Phan

bottom of page